Novinky

Skutočná cena tepla 2021

Publikované na5.04.2022 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2021

SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2021.

Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €.

Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na prelome  rokov 2017  a  2018 realizovať tzv. modernizáciu tepelného hospodárstva v obci Kanianka. Modernizácia sa týkala predovšetkým kotolne PK29 a urobil sa aj prepoj medzi dolnou a spodnou vetvou vykurovania. Modernizácia umožní vykurovať všetky objekty napojené na centrálny systém zásobovania teplom len z jednej kotolne a súčasne využiť štiepkový a kondenzačný kotol na plný výkon čím by malo dôjsť k šetreniu plynu potrebného na výrobu tepla.

Vývoj ceny tepla  (centrálny  zdroj vykurovania – kotolna PK29).

Výrobca tepla

Eko Energia

Termming a.s.

Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s.
Obdobie výroby tepla 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variabilá zložka ceny tepla

€ / kWH s DPH

0,0530 0,0504 0,0482 0,054 0,0505 0,0456

Fixná zložka ceny tepla

€ / kW s DPH

196,35 204 204 204 204 204

CENA TEPLA SPOLU

€ / kW s DPH

0,075 0,088 0,087 0,092 0,089 0,084

Variabilná zložka ceny tepla zahŕňa náklady, ktorých množstvo sa mení s vyrobeným teplom  a pozostáva najmä z nákupu plynu, drevnej štiepky, elektrickej energie. Fixná zložka ceny tepla sa skladá z nákladov, ktoré sa priamo nemenia s dodaným teplom, a pozostáva najmä zo  mzdových nákladov, odpisov, nákladov na opravu, údržbu, odborné prehliadky, ostatných finančných nákladov a zisku.

 Všeobecne môžeme konštatovať, že výrobca tepla  spoločnosť Termming a.s. dodržal v roku 2021 ustanovenia nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou Kanianka, aj napriek všeobecne známej skutočnosti zvyšovania cien vstupných energií na výrobu tepla ako sú plyn a elektrika.

 

Komentáre sú uzavreté.