Cenník služieb pre bytové domy

Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy 2020

Článok I – Všeobecné podmienky

  1. Eko Energia s.r.o., Kanianka vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy, príkazných zmlúv a mandátnych zmlúv.
  2. Z uvedeného dôvodu Eko Energia s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb zmysle tohto cenníka platného od 10.1.2020.
  3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II – Platobné podmienky

  1. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry 14 dní. Eko Energia s.r.o. si vyhradzuje právo, v prípade platby na základe vystavenej faktúry, poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
  2. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  3. Po realizácií platby v hotovosti za vykonané služby vystaví Eko Energia s.r.o. podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.
  4. V prípade služieb, ktoré si vyžadujú doručenie poštou, sa k výslednej cene za službu účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky, a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
  5. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ žiada výslovne zaslať v elektronickej podobe sa účtuje k cene za poskytnutú službu poplatok 0,50 €.
  6. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spoločnosťou Eko Energia s.r.o..

Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

Služba a cena služby  €  bez DPH €  s DPH
Cena za hotovostnú platbu za plnenia spojené s užívaním bytu a NP  v pokladni Eko Energie, za každú uskutočnenú platbu,  (€/kus) 0,42 0,5 
Cena za poskytnutie kopírovacích služieb 1 strana A4, (€/kus) 0,21 0,25 
Cena za vyhlásenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely katastrálneho úradu. ( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ) , (€/kus) 8,33 10 
Cena za vyhlásenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej  osoby pre účely katastrálneho úradu.( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ) , (€/kus) 10,83 13
Cena za vyhlásenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii, (€/kus) 4,16
Cena za vyhlásenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej  osoby pre účely  peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii, (€/kus) 6,66 8
Cena za stanovisko k ohláseniu stavebných úprav v byte, resp. nebytovom priestore (ďalej len NP) vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, (€/kus) 3,33
Cena za poskytnutie písomných údajov o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažuciích sa k bytu, len oprávneným osobám , (€/kus) 5,83
Cena za vyhotovenie druhého a každého ďalšieho vyúčtovania služieb za predchádzajúce obdobie, na požiadanie vlastníka bytu, (€/kus) 16,66 20 
Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP, (€/kus) 6,66 8
Cena za spracovanie druhej a ďalších písomných výziev vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP, (€/kus) 10 12
Cena za spracovanie podkladov pre právneho zástupcu k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP, (€/kus) 15,00 18
Cena za spracovanie predexekučnej výzvy k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP, (€/kus) 16,66 20
Cena za spracovanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a NP, (€/kus) 41,7 50
Cena za vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka bytu, NP na požiadanie klienta, (€/kus) 3,33  4
Cena za riešenie poistnej udalosti spoločných častí, zariadení a prísluš. bytového domu.(oznámenie poistnej udalosti, komunikácia s poisťovňou a likvidátorom, realizácia obhliadky, poskytnutie dokumentácie, kontakt s políciou , (€/kus) 25,00 30 
Cena za realizáciu mimoriadnej domovej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP  (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze na požiadanie vlastníkov ) , (€/byt) 0,33 0,4  
Cena za vypracovanie zápisnice  z mimoriadnej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze v kalendárnom roku na požiadanie vlastníkov ) , (€/kus) 15,00 18 
Cena za realizáciu výberového konania na práce realizované externým dodávateľom a uzatvorenie zmluvy s vybratým dodávateľom, (€/kus) 30,00 36 
Cena za refakturáciu prijatej faktúry od dodávateľa na individuálne bytové domy v správe, (€/kus) 5
Cena za spracovanie dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti na podnet vlastníkov, (€/kus) 20,00 24 
Cena za spracovanie mzdy pre zástupcov vlastníkov bytov a NP a pracovníkov na základe dohody, (€/osoba) 6,66
Cena za zmenu predpisu mesačných zálohových platieb na žiadosť vlastníka bytu a NP, (€/kus) 1,66
Cena za registráciu zmeny vlastníka bytu na základe kúpnej, nájomnej alebo darovacej zmluvy, vysporiadania BMS, dedičské konanie + vypracovanie zmluvy o výkone správy a  vypracovanie predbežného rozúčtovania služieb, (€/kus) 12,50 15 
Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o úvere , (€/kus) 583,3 700 
Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o štátnej dotácie – systémové poruchy alebo úver z ŠFRB, (€/kus) 750 900 
Vypracovanie preberacieho protokolu, príprava dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri zmene správcu, resp. založení SVB, (€/kus) 666,66 800 
Technické činnosti €  bez DPH  €  s DPH
Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch od 8.00 od. do 16.00 hod. (€/hod.) 10,83  13
Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch mimo prac. doby a v dňoch prac. Pokoja (€/hod.) 13,33  16
Cena za dopravné náklady v prípadoch, ak práca údržbára vyžaduje použitie dopravného prostriedku (€/km) 0,36  0,43
Cena za vykonanie mimoriadnej demontáže a opätovnej montáže pomerových meračov vykurovacích nákladov  (PRVN) v byte vlastníka (€/kus) 25  30
Cena za výmenu poškodených pomerových meračov tepla za nové ( k cene treba prirátať mimoriadnu demontáž a montáž PRVN ) (€/kus) 50  60
Cena za pravidelný  servis  + týždenné prehliadky výťahov , hotovosť a vyslobodzovanie uviaznutých osôb (€ /výťah/mesiac) 18,3  22
Cena za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu  (€ /výťah/mesiac) 8,7  10,4
Cena za pravidelnú medziobdobnú prehliadku výťahu  (€ /výťah/mesiac) 8,2  9,8  

V Kanianke dňa 10.1.2020                                                                Ing. Henrich Gajdošech

konateľ spoločnosti