O spoločnosti

O založení našej spoločnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní v máji 2003. Konkrétne kroky na založení našej spoločnosti boli podniknuté v septembri 2003, keď výberovým konaním bol vybratý riaditeľ – konateľ novej spoločnosti. Výberová komisia bola zostavená zo starostu obce, troch poslancov a zástupcu riaditeľa Slovenskej energetickej agentúry. V októbri a novembri 2003 bol spracovaný návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 26.1.2004 v obchodnom registri v Trenčíne oddiel Sro vložka číslo 14296/R.

Naša spoločnosť Eko Energia s.r.o. je spoločnosťou so 100 % vlastníctvom obce Kanianka. Kontrola spoločnosti je zabezpečená činnosťou dozornej rady a valného zhromaždenia.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predovšetkým poskytovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu.   Až do roku 2016 vyrábala naša spoločnosť teplo a teplú vodu v systéme centrálneho vykurovania a dodávali sme uvedené energie svojim partnerom. Počas tohto obdobia  sme vykonali rad zmien a technologických vylepšení, ktoré viedli k znižovaniu nákladov na  vykurovanie  a výrobu teplej vody /kotol na drevnú štiepku/výmeníkové stanice v bytových domoch/hydraulické  vyregulovanie okruhu TUV z kotolne PK29, spojenie okruhov z kotolne PK29, decentralizácia regulácie vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody.

O vašu spokojnosť sa stará kolektív pracovníkov :

 Ing. Henrich Gajdošech konateľ spoločnosti
Jacqueline Pipíšková ekonómka
Žaneta Kováčová správa budov

You are searching for a cheap paper writing service ? Then read on. Its quality will surely exceed your expectations. This service is available 24 hours a day and ensures 100% originality. Its customer support team is available college essay writing service 24/7, and the paper writing process is simple and user-friendly. You can ask for revisions if you’re not satisfied with your final product. Paper writing services cost $10 per page. First-time customers get discounts.