Cenník služieb pre bytové domy

Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy na rok 2021.

Článok I – Všeobecné podmienky

  • Eko Energia s.r.o., Kanianka vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
  • Z uvedeného dôvodu Eko Energia s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb zmysle tohto cenníka platného od 5.1.2021.
  • Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II – Platobné podmienky

  • Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry 14 dní. Eko Energia s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
  • Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  • Po realizácií platby v hotovosti za vykonané služby vystaví Eko Energia s.r.o. podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.
  • V prípade služieb, ktoré si vyžadujú doručenie poštou, sa k výslednej cene za službu účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky, a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
  • V prípade služieb, ktoré si žiadateľ žiada výslovne zaslať v elektronickej podobe sa účtuje k cene za poskytnutú službu  poplatok 1,50 €.
  • V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spoločnosťou Eko Energia s.r.o..

Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny.

P.č. Služba a cena služby  €  bez DPH €  s DPH
Cena za hotovostnú platbu za plnenia spojené s užívaním bytu a NP  v pokladni Eko Energie, za každú uskutočnenú platbu. €/kus 0,42 0,50 
Cena za poskytnutie kopírovacích služieb 1 strana A4. €/kus 0,25 0,30
3 Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely katastrálneho úradu. ( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ). €/kus 10,83 13,00 
4 Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej  osoby pre účely katastrálneho úradu.( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ). €/kus 12,50 15,00
Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii. €/kus 8,33 10,00 
6 Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej  osoby pre účely  peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii. €/kus 12,50 15,00
Cena za stanovisko k ohláseniu stavebných úprav v byte, resp. nebytovom priestore (ďalej len NP) vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby. €/kus 8,33 10,00 
8 Cena za poskytnutie písomných údajov o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu, len oprávneným osobám. €/kus 6,66 8,00 
9 Cena za vyhotovenie druhého a každého ďalšieho vyúčtovania služieb za predchádzajúce obdobie, na požiadanie vlastníka bytu. €/kus 16,66 20,00 
10 Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. €/kus 8,33 10,00
11 Cena za spracovanie druhej a ďalších písomných výziev vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. €/kus 12,50 15,00
12 Cena za spracovanie podkladov pre právneho zástupcu k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. €/kus 25,00 30,00
13 Cena za spracovanie predexekučnej výzvy k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. €/kus 41,66 50,00
14 Cena za spracovanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a NP. €/kus 83,33 100,00
 15 Cena za vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka bytu, NP na požiadanie klienta. €/kus 3,33  4,00
16  Cena za riešenie poistnej udalosti spoločných častí, zariadení a prísluš. bytového domu.(oznámenie poistnej udalosti, komunikácia s poisťovňou a likvidátorom, realizácia obhliadky, poskytnutie dokumentácie, kontakt s políciou. €/kus 25,00 30,00 
17   Cena za realizáciu mimoriadnej domovej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP  (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze na požiadanie vlastníkov ). €/byt 0,83 1,00  
18  Cena za vypracovanie zápisnice  z mimoriadnej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze v kalendárnom roku na požiadanie vlastníkov ). €/kus 25,00 30,00 
19 Cena za realizáciu výberového konania na práce realizované externým dodávateľom a uzatvorenie zmluvy s vybratým dodávateľom. €/kus 30,00 36,00 
20  Cena za refakturáciu prijatej faktúry od dodávateľa na individuálne bytové domy v správe. €/kus 5 6,00 
21 Cena za spracovanie dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti na podnet vlastníkov. €/kus 20,00 24,00 
22  Cena za spracovanie mzdy pre zástupcov vlastníkov bytov a NP a pracovníkov na základe dohody. €/osoba 6,66 8,00 
23  Cena za zmenu predpisu mesačných zálohových platieb na žiadosť vlastníka bytu a NP. €/kus 1,66 2,00 
24  Cena za registráciu zmeny vlastníka bytu na základe kúpnej, nájomnej alebo darovacej zmluvy, vysporiadania BMS, dedičské konanie + vypracovanie zmluvy o výkone správy a  vypracovanie predbežného rozúčtovania služieb. €/kus 12,50 15,00 
25  Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o úvere , (€/kus) €/kus 666,66 800 
26  Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o štátnej dotácie – systémové poruchy alebo úver z ŠFRB. €/kus 750 900 
27 Vypracovanie preberacieho protokolu, príprava dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri zmene správcu, resp. založení SVB. €/kus 666,66 800 

 

Technické činnosti

 

€  bez DPH

 

€  s DPH

 

Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch od 8.00 od. do 16.00 hod. (€/hod.)

 

10,83

 

13

 

Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch mimo prac. doby a v dňoch prac. Pokoja (€/hod.)

 

13,33

 

16

 

Cena za dopravné náklady v prípadoch, ak práca údržbára vyžaduje použitie dopravného prostriedku (€/km)

 

0,36

 

0,43

 

Cena za vykonanie mimoriadnej demontáže a opätovnej montáže pomerových meračov vykurovacích nákladov  (PRVN) v byte vlastníka (€/kus)

 

25

 

30

 

Cena za výmenu poškodených pomerových meračov tepla za nové

( k cene treba prirátať mimoriadnu demontáž a montáž PRVN ) (€/kus)

 

50

 

60

 

Cena za pravidelný  servis  + týždenné prehliadky výťahov , hotovosť a vyslobodzovanie uviaznutých osôb (€ /výťah/mesiac)

 

18,3

 

22

 

Cena za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu  (€ /výťah/mesiac)

 

8,7

 

10,4

 

Cena za pravidelnú medziobdobnú prehliadku výťahu  (€ /výťah/mesiac)

 

8,2

 

9,8  

 

V Kanianke dňa 5.1.2021                                                                   Ing. Henrich Gajdošech

konateľ spoločnosti