Novinky

Príjem žiadateľa o nájomný byt a žiadateľa o predĺženie nájomnej zmluvy.

Publikované na28.03.2014 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Príjem žiadateľa o nájomný byt a žiadateľa o predĺženie nájomnej zmluvy.

Minimálny mesačný príjem :

Minimálny mesačný príjem nájomcu, prípadne mesačný príjem domácnosti nájomcu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov), je vyšší ako stanovené životné minimum, zvýšené o sumu 149,37 €. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

Maximálny mesačný príjem :

Mesačný príjem domácnosti nájomcu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov):

           neprevyšuje 3 násobok životného minima platného k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo

          neprevyšuje 4 násobok životného minima, ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom alebo aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.

 

Pri predĺžení nájomnej zmluvy :

Minimálny mesačný príjem :

Minimálny mesačný príjem nájomcu, prípadne mesačný príjem domácnosti nájomcu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov), je vyšší ako stanovené životné minimum, zvýšené o sumu 149,37 €. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

 

Maximálny mesačný príjem :

Mesačný príjem domácnosti nájomcu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov):

          neprevyšuje 3,5 násobok životného minima platného k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo

          neprevyšuje 4,5  násobok životného minima, ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom alebo aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.

K 1. júlu 2013 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z.z.  K 1. júlu 2014 sa sumy životného minima nemenia, ostávajú ďalej platné sumy ustanovené k 1.júlu 2013.

 Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  •  198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

 Príklad : 

1. dospelá osoba                       198,09 €

2. dospelá osoba                       138,19 €

nezaopatrené dieťa                   90,42 €

nezaopatrené dieťa                   90,42 €

spolu                                             517,12 €

navýšenie VZN                         149,37 €

minimálny  mesačný príjem viac ako 666,49 €

maximálny mesačný príjem menej ako 1.551,36 € mesačne pri 3 násobku

maximálny mesačný príjem menej ako 2.068,48 € mesačne pri 4 násobku

maximálny mesačný príjem menej ako 1.809,92 € mesačne pri 3,5 násobku

maximálny mesačný príjem menej ako 2.327,04 € mesačne pri 4,5 násobku

Komentáre sú uzavreté.