Zákony o správe bytov

 • Novela č.151-1995 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela_c158-1998 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.173-1999 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.268-2007 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.367-2004 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Nnovela č.400-2002 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.469-2005 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, /filesktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Zákon č.182-1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Novela č.358-2009 vyhlášky 630-2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody
 • Vyhláška URSO o štandarde kvality dodávaného tepla
 • Výnos URSO č.01-2009
 • Výnos URSO č.06-2009
 • Výnos URSO č.01-2010
 • Výnos URSO č.06-2010
 • Zákon 476-2008 o energetickej efektívnosti
 • Zákon 555-2005 o energetickej hospodárnosti budovi

If you’re not sure how you can write an essay that is perfect you writing services can seek assistance with essay writing from experts. Online essay writing services ensure an excellent grade of your paper. They only employ expert essayists that are educated and possess years of experience in the relevant areas. You will receive an essay designed to fulfill your specific requirements and also your professor’s specifications. These authors are readily available for assistance with your essay in a variety of ways.