Novinky

Skutočná cena tepla 2018.

Publikované na16.05.2019 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2018.

SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2018.

Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €. Spoločnosť Temming, a.s. sa zaviazala, že počas doby nájmu nebude zvyšovať cenu tepla.

Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na prelome  rokov 2017  a  2018 realizovať tzv. modernizáciu tepelného hospodárstva v obci Kanianka. Modernizácia sa týkala predovšetkým kotolne PK29 a urobil sa aj prepoj medzi dolnou a spodnou vetvou vykurovania. Modernizácia umožní vykurovať všetky objekty napojené na centrálny systém zásobovania teplom len z jednej kotolne a súčasne využiť štiepkový a kondenzačný kotol na plný výkon čím by malo dôjsť k šetreniu plynu potrebného na výrobu tepla.

Vývoj jednotkovej ceny tepla (€/kW)

 Výrobca tepla
Eko Energia
Eko Energia
Eko Energia + Termming a.s.
Termming a.s.
Termming a.s.
Obdobie výroby tepla

2014

2015

2016

2017

2018

Variabilá zložka ceny tepla
€ / kWH s DPH
0,0640 0,06130 0,0530 0,0504 0,0482
Fixná zložka ceny tepla
€ / kWh s DPH
183,96 188,7 196,35 204 204

CENA TEPLA SPOLU

€ / kW s DPH

0,099

0,097

0,089

0,088

0,087

 

Variabilná zložka ceny tepla zahŕňa náklady, ktorých množstvo sa mení s vyrobeným teplom  a pozostáva najmä z nákupu plynu, drevnej štiepky, elektrickej energie. Fixná zložka ceny tepla sa skladá z nákladov, ktoré sa priamo nemenia s dodaným teplom, a pozostáva najmä zo  mzdových nákladov, odpisov, nákladov na opravu, údržbu, odborné prehliadky, ostatných finančných nákladov a zisku.

Všeobecne môžeme konštatovať, že výrobca tepla  spoločnosť Termming a.s. dodržal v roku 2018 ustanovenia nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou Kanianka, ktoré sa týkajú jeho záväzku nezvyšovať ceny pre odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody počas doby nájmu.

Komentáre sú uzavreté.