Novinky

Skutočná cena tepla 2019.

Publikované na21.05.2020 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2019.

SKUTOČNÁ
CENA TEPLA 2019.

Od
1.9.2016

spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej
vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností
a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo
a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok
spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu
do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €.

Výrobca
tepla a teplej úžitkovej vody
v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na
prelome  rokov 2017  a  2018 realizovať tzv. modernizáciu
tepelného hospodárstva v obci Kanianka. Modernizácia sa týkala predovšetkým
kotolne PK29 a urobil sa aj prepoj medzi dolnou a spodnou vetvou
vykurovania. Modernizácia umožní vykurovať všetky objekty napojené na centrálny
systém zásobovania teplom len z jednej kotolne a súčasne využiť
štiepkový a kondenzačný kotol na plný výkon čím by malo dôjsť
k šetreniu plynu potrebného na výrobu tepla.

Vývoj jednotkovej ceny tepla (€/kW)

              Výrobca
tepla
Eko Energia Eko Energia Eko Energia + Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s.
Obdobie výroby tepla 2015 2016 2017 2018 2019
Variabilá zložka ceny tepla
                €
/ kWH s DPH
       0,06130 0,0530 0,0504 0,0482 0,054
Fixná zložka ceny tepla
              € /
kWh s DPH
188,7 196,35 204 204 204
CENA TEPLA SPOLU
            € / kW s DPH
0,097 0,089 0,088 0,087 0,092

Variabilná zložka ceny tepla zahŕňa náklady, ktorých množstvo sa mení s
vyrobeným teplom  a pozostáva najmä z nákupu plynu, drevnej štiepky, elektrickej energie. Fixná zložka ceny tepla sa skladá z
nákladov, ktoré sa priamo nemenia s dodaným teplom, a pozostáva najmä zo  mzdových nákladov, odpisov, nákladov na
opravu, údržbu, odborné prehliadky, ostatných finančných nákladov a zisku.

Všeobecne môžeme konštatovať, že výrobca tepla  spoločnosť Termming a.s. dodržal v roku 2019 ustanovenia
nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou Kanianka, aj napriek všeobecne známej
skutočnosti zvišovania cien vstupných energií na výrobu tepla ako sú plyn a
elektrika.

Komentáre sú uzavreté.